Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

 1. Giriş

Nispetiye Caddesi Erdölen İş Merkezi No:38 D:14 Beşiktaş, Istanbul adresinde faaliyet gösteren Özel Diler Tıbbi Estetik Güzellik Ve Lazer Epilasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra Özel Ali Kerim Diler Polikliniği olarak anılacaktır) kişisel verilerin gizliliğine saygı duymaktadır. Bu nedenle iletişim halinde olduğu tüm kişi veya kişilerin temel hak ve özgürlerini korumak amacıyla veri güvenliği ve işleme politikalarını yürürlükte olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak gerçekleştirmektedir.

1.1 Politikanın Amacı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve Kişisel Verileri Koruma Kanununa göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, işbu politika ile Özel Ali Kerim Diler Polikliniği veri sorumlusu olarak gerekli hassasiyeti göstermekte ve bunu bir şirket politikası haline getirmektedir.

Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Özel Ali Kerim Diler Polikliniği tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

1.2 Politikanın Temel İlkeleri

Politika kapsamında Özel Ali Kerim Diler Polikliniği’nin benimsediği temel ilkeler aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

▪ Kişisel verileri hukuka uygunluk ve dürüstlük kurallarına göre işleme,

▪ Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme,

▪ Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,

▪ Kişisel verileri kapsamı belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

▪ Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,

▪ Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,

▪ Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,

▪ Kişisel verilerin muhafazasında gerekli olan fiziksel ve dijital tedbirleri alma,

▪ Kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılmasında ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,

▪ Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.

1.3 Politikanın Kapsamı

Bu politika; Özel Ali Kerim Diler Polikliniği tarafından tüm kişisel verilerin işbu politika ve mevzuata uygun işleneceğine ve korunacağına ilişkindir.

 

 1. Kişisel Verilerin Korunması

Özel Ali Kerim Diler Polikliniği, kişisel verilerin Yürürlükteki yasal mevzuata, hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasını sağlamak için teknik ve idari tedbirler almaktadır.

2.1 Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İşlenmesi ve Korunmasını Sağlamak İçin Alınan Teknik Tedbirler 

Özel Ali Kerim Diler Polikliniği kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasını sağlamak için alınan teknik tedbirler aşağıdaki gibidir:

▪ Kişisel veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir. Bu teknik sistemler gerekli hallerde güncellenmekte ve yenilenmektedir.

▪ Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

▪ Kişisel verilere erişim yetkilendirme esaslarına göre gerçekleşmektedir.

▪ Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarı içeren yazılımlar ve donanımlar kullanılmaktadır.

▪ Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.

▪ Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler şifrelenerek uygunsuz erişimler engellenmektedir.

2.2 Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İşlenmesi ve Korunmasını Sağlamak İçin Alınan İdari Tedbirler 

Özel Ali Kerim Diler Polikliniği kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasını sağlamak için alınan idari tedbirler aşağıdaki gibidir:

▪ Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmektedir.

▪ Özel Ali Kerim Diler Polikliniği’ nin iş birimlerinin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin KVK Kanunu’nun aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için yerine getirilecek olan gereklilikler her bir iş birimi ve yürütmekte olduğu detay faaliyet özelinde belirlenmektedir.

▪ Özel Ali Kerim Diler Polikliniği ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, Özel Ali Kerim Diler Polikliniği’nin talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve denetimler yürütülmektedir.

▪ İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılmakta ve gerekli idari tedbirler şirket içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.

▪ Özel Ali Kerim Diler Polikliniği; İş Ortakları ve Tedarikçileri arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelerde; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemeye, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik kayıtlara yer vermektedir.

 1. Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Özel Ali Kerim Diler Polikliniği Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası kapsamında veri sahiplerinin temel hakları aşağıdaki gibi listelenmiştir:

Veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 1. Kişisel Verilerin Kullanılmasına İlişkin Hususlar

▪ Özel Ali Kerim Diler Polikliniği, Anayasa’nın 20. maddesine ve 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Özel Ali Kerim Diler Polikliniği kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.

▪ Özel Ali Kerim Diler Polikliniği Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir.

▪ Özel Ali Kerim Diler Polikliniği, Anayasa’nın 20. ve KVK Kanunu’nun 10. maddelerine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

▪ Özel Ali Kerim Diler Polikliniği, KVK Kanunu’nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

▪ Özel Ali Kerim Diler Polikliniği, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılmasının gerekli olduğu hallerde kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Özel Ali Kerim Diler Polikliniği 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işleyebilmektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

▪ Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Özel Ali Kerim Diler Polikliniği’nin ilgili faaliyette bulunmasının kanunlarda açıkça öngörülmesi

▪ Kişisel verilerinizin Özel Ali Kerim Diler Polikliniği tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması

▪ Kişisel verilerinizin işlenmesinin Özel Ali Kerim Diler Polikliniği’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

▪ Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla;

▪ Kişisel verilerinizin Özel Ali Kerim Diler Polikliniği tarafından işlenmesinin Özel Ali Kerim Diler Polikliniği’ nin, sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması

▪ Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Özel Ali Kerim Diler Polikliniği’nin meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması

▪ Özel Ali Kerim Diler Polikliniği tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması

▪ Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması,

Bu kapsamda Özel Ali Kerim Diler Polikliniği, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerimin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Santral ve sms aracılığı ile bilgilendirilmek,
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz, işlem, araştırma, değerlendirme yapılması,
 • İlgili birimlerimiz tarafından, çalışanlarınıza eğitim verilmesi,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetleriniz karşılığında faturalandırma yapılması,
 • Poliklinik ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkininin teyit edilmesi, Poliklinik tarafından verilmiş olan/verilecek olan sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyetlere cevap verilebilmesi,
 • Poliklinik tarafından sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Poliklinik tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,
 • Poliklinik tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
 • Sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla,
 • Polikliniğin işbirliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla.
 1. Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel veriler; yürürlükteki yasal mevzuat gereği kamu tüzel kişileri ile Poliklinik ortakları ve bu iştiraklerin iş ortakları ile tedarikçileri arasında ya da hizmetin ya da sözleşmenin ifası amacıyla 3. Kişilerle ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Elde Edilmesi

Özel Ali Kerim Diler Polikliniği kişisel verileri kendisine ait internet sitesi, çalışanları ve hizmet alımı ile hizmetin, sözleşmenin ifası sırasında veya iştigal konusu ile ilgili yapılan her türlü işlemler aracılığıyla elde etmektedir.

 1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

6698 sayılı KVK Kanunu’nun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları açıkça ifade edilmektedir. Buna göre;

(1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi

6698 sayılı KVK Kanunu’nun 7. Maddesine göre;

(1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

(2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

(3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir

 1. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Veri sahipleri, bu politikanın 3. Maddesinde ve ilgili yasa/yönetmelikte belirtilen haklarını kullanmak için dilekçe vererek imzaları ile birlikte Özel Ali Kerim Diler Polikliniği’ ne iletebileceklerdir.

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, formun ıslak imzalı bir kopyasının elden veya noter aracılığıyla Nispetiye Caddesi Erdölen İş Merkezi No:38 D:14 Beşiktaş, Istanbul adresine gönderilmesi yolu ile gerçekleştirilebilmektedir.

Yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile iletilen veri sahibi talepleri, Özel Ali Kerim Diler Polikliniği tarafından azami otuz (30) gün içerisinde değerlendirilmekte ve cevaplanmaktadır. Özel Ali Kerim Diler Polikliniği’nin, başvuru sahibinin ilgili veri sahibi olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla başvuru sahibinden ek bilgi ve belge talep etme hakkı saklıdır.

Veri sahibi başvuruları, Özel Ali Kerim Diler Polikliniği tarafından ücretsiz olarak değerlendirilmektedir. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Özel Ali Kerim Diler Polikliniği’nce başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

DİLER TIBBİ ESTETİK GÜZELLİK VE LAZER EPİLASYON

HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Diler Tıbbi Estetik Güzellik Ve Lazer Epilasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra Özel Ali Kerim Diler Polikliniği olarak anılacaktır) tarafından işletilen https://dralikerim.com internet sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumak Kurumumuzun önde gelen ilkelerindendir. İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ile; Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi, Çerez Politikası ve İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nın yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

 

ÇEREZ POLİTİKASI

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

 

ÇEREZ NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;

İnternet Sitesinin, sizin ve şirketimiz’in hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

 

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

 

Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies)

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Oturum Çerezleri (Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

 

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

 

Analitik Çerezler (Analytical Cookies)

Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

 

Çerezlerin Kullanım Amaçları

https://dralikerim.com tarafından kullanılmakta olan çerezlere ait kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Güvenlik amaçlı kullanımlar: internet sitesi sistemlerinin idaresi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu sitedeki fonksiyonlardan yararlanmayı sağlayan veyahut düzensiz davranışları tespit eden çerezler kullanabilmektedir.
 • İşlevselliğe yönelik kullanımlar:  internet sitesi sistemlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcı özelinde kullanım özellikleri sağlamak amacıyla, kullanıcıların bilgilerini ve geçmiş seçimlerini hatırlatan çerezler kullanabilmektedir.
 • Performansa yönelik kullanımlar:  internet sitesi sistemlerinin performansının artırılması ve ölçülmesi amacıyla, gönderilen iletilerle olan etkileşimi ve kullanıcı davranışlarını değerlendiren ve analiz eden çerezler kullanabilmektedir.
 • Reklam amaçlı kullanımlar: internet sitesi, kendine veya üçüncü taraflara ait sistemlerin üzerinden kullanıcıların ilgi alanları kapsamında reklam ve benzeri içeriklerin iletilmesi amacıyla, bu reklamların etkinliğini ölçen veya tıklanma durumunu analiz eden çerezler kullanabilmektedir.

 

 

ÇEREZLERİN KULLANIMI VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN ENGELLENEBİLİR Mİ?
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

 

Çerezleri Kontrol Etme ve Silme

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir. Bazı popüler tarayıcıların çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatlarına aşağıdaki linklerden ulaşılması mümkündür.

 

Çerez kullanım seçiminin değiştirilmesine ait yöntem, tarayıcı tipine bağlı olarak değişmekte olup, ilgili hizmet sağlayıcıdan dilendiği zaman öğrenilebilmektedir.

 

GİZLİLİK

VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler Kurum tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://dralikerim.com internet sitesinde yer alan Tıbbi Estetik Güzellik Ve Lazer Epilasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz kanunda ve yasal mevzuatta gösterilen amaçlarla Kurum tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı ıslak imzalı dilekçeniz ile bizzat başvuruda bulunarak ya da noter kanalıyla Kurumumuza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

Kurum tarafından kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verilen önem doğrultusunda, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Kurumumuz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

 

Gizlilik Politikası Kurum’un internet sitesinde (https://dralikerim.com) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://dralikerim.com yer alan Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.